Co to znaczy stanław mikołajczyk życiorys definicja.

Kim był i co zrobił STANISŁAW MIKOŁAJCZYK biografia. Czym zasłużył Ukończył cztery klasy szkoły.

Czy przydatne?

Postać STANISŁAW MIKOŁAJCZYK biografia

Kim był STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, co zrobił: 1 8 lipca 1 9 0 1 - 1 3 grudnia 1 9 6 6 Urodził się w Holsterhausen (Westfalia), w rodzinie górnika. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej, kilkumiesięczny kurs rolniczy i 1,5 roku studiów na Uniwersytecie Ludowym w Dalkach koło Gniezna. Był równocześnie genialnym samoukiem. W latach 1918-1919 walczył w stworzeniu wielkopolskim, a w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej. Po demobilizacji pracował w gospodarstwie rolnym rodziców w Strzyżewie. W 1930 r. nabył dwudziestohektarowe gospodarstwo w Międzylesiu. W 1922 r. wstąpił do Polskie-go Stronnictwa Ludowego "Piast" i został sekretarzem koła w Dobrzycach. W 1927 r. należał do głównych organizatorów Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej, którego był wiceprezesem i prezesem (1928-1930). W 1928 r. został wybrany do Porady Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych, a prezesował w nim w latach 1936-1939. Ogólnopolską karierę polityczną zaczął w 1930 r., kiedy został wybrany posłem do sejmu. Był nim do 1935 r. Wybrano go sekretarzem Klubu Parlamentarnego PSL "Piast" i do Porady Naczelnej PSL "Piast". Po zjednoczeniu ruchu ludowego był członkiem RN Stronnictwa Ludowego i sekretarzem NKW SL (1933-1939). Zastępował wiceprezesa Władysława Kiernika i podwójnie prezesa SL. W okresie największego protestu społecznego w momencie międzywojennym - strajku chłopskiego w 1937 r. - przewodził SL w momencie przygotowań i przebiegu strajku. Należał do w najwyższym stopniu zaufanych współpracowników Wincentego Witosa. W swych wystąpieniach walczył z autorytarną polityką sanacji. Był zwolennikiem radykalnych metod walki. Dążył do całkowitej samodzielności ruchu ludowego. Popierał hasła agrarystyczne. Niechętnie patrzył na współpracę w szczególności z endecją. W rozmowach z Polską Partią Socjalistyczną nie szukał kompromisów. W okresie kampanii wrześniowej 1939 r. walczył jako starszy szeregowiec. Po klęsce został internowany na Węgrzech. Pod koniec listopada 1939 r. przedostał się do Francji. W grudniu 1939 r. został wiceprzewodniczącym Porady Narodowej RP, namiastki parlamentu polskiego na emigracji. Przez wzgląd na chorobą Ignacego Paderewskiego naprawdę kierował pracami Porady, a po jego zgonu został jej przewodniczącym (1941). Popierał premiera Władysława Sikorskiego i był w jego rządzie wicepremierem (1940-1943) i ministrem spraw wewnętrznych (1941-1943). Uczestniczył w pracach Komitetu do spraw Państwie przy Radzie Ministrów. Cieszył się sporym zaufaniem Sikorskiego. Był także prezesem Komitetu Zagranicznego SL i utrzymywał ścisły kontakt z krajowym kierownictwem ruchu ludowego. Po tragicznej zgonu generała został premierem rządu emigracyjnego. Próbował doprowadzić do normalizacji stosunków polsko-radzieckich. W czasie rozmów w Moskwie w sierpniu i październiku 1944 r. dążył do zachowania wschodniej przedwrześniowej granicy. Brak gwarancji amerykańskich dla jego propozycji granicznych i opór członków rządu przeciwko kompromisowi z PKWN i KRN wywołały impas polityczny. W listopadzie 1944 r. podał się do dymisji. Mając poparcie USA i Ogromnej Brytanii, wrócił na scenę polityczną w czerwcu 1945 r. Wskutek rozmów moskiewskich wszedł do Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej jako II wicepremier i minister rolnictwa i reformy rolnej. Został także posłem w KRN. Stworzył PSL, którego prezesem został po zgonu Wincentego Witosa (listopad 1945). Stało się ono kluczowym ugrupowaniem antykomunistycznym, które w sposób legalny chciało wygrać walkę o władzę. Sfałszowane poprzez komunistów referendum ludowe (1946) i wybory do Sejmu Ustawodawczego (1947) były równocześnie jego klęską. Pomimo że był posłem do Sejmu Ustawodawczego, w październiku 1947 r. potajemnie opuścił Polskę. Przebywał w stanach zjednoczonych ameryki. W 1948 r. stanął na czele Międzynarodowej Unii Chłopskiej. Zmarł w Waszyngtonie. (KM)

Kim jest Mikołajczyk Stanisław znaczenie w Słownik biografia S .