Co to znaczy jerzy ossoliński życiorys definicja.

Kim był i czego dokomał JERZY OSSOLIŃSKI biografia. Czym zasłużył drugim z synów Zbigniewa.

Czy przydatne?

Postać JERZY OSSOLIŃSKI biografia

Kim był JERZY OSSOLIŃSKI co zrobił: 1 5 grudnia 1 5 9 5 - 9 sierpnia 1 6 5 0Jeden z najwybitniejszych polskich polityków XVII w. Był drugim z synów Zbigniewa Ossolińskiego. Na początku pobierał edukacji w kolegiach jezuickich w Pułtusku i w Grazu, później studiował za granicą, we Francji i Włoszech. Jego kariera polityczna związana była z Władysławem IV Wazą. Znalazł się w jego otoczeniu w 1621 r., jeszcze przed objęciem poprzez niego tronu. Potem, już w kancelarii królewskiej był wielokrotnie posłem w misjach między innymi do Londynu, Rzymu i Wie-dnia. W 1638 r. uzyskał godność podkanclerzego koronnego, a w 1643 r. kanclerza koronnego. Był jednym z w najwyższym stopniu uzdolnionych umysłów swoich czasów. Akceptował, co prawda, istniejący w Polsce ustrój z osłabioną władzą monarszą, lecz dostrzegał coraz bardziej palącą potrzebę reform w Rzeczypospolitej. Dlatego opowiadał się za rozszerzeniem uprawnień senatu i wzmocnieniem egzekutywy - władzy królewskiej. Pomysły powiązane z realizacją tych zamierzeń okazały się jednak zupełnie nietrafione. Starał się w tym celu utworzyć koterię magnacką u boku króla Władysława IV (tak zwany bractwo orderowe), lecz był za to zażarcie atakowany na sejmach pod zarzutem prób umocnienia władzy królewskiej, co traktowano jako tendencję absolutystyczną. Również jego plan wojny z Tatarami po zawarciu ugody z Kozakami okazał się politycznym niewypałem. Przy pośrednictwie Ossolińskiego w trakcie stworzenia Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie idący na odsiecz Zbaraża Jan Kazimierz Waza został zaskoczony poprzez wojska kozacko-tatarskie niedaleko Zborowa i, zmuszony okolicznościami, podpisał ugodę z Chmielnickim, który dostał godność hetmana zaporoskiego (jego władza obejmowała województwa kijowskie, bracławskie i czernihowskie). Podwyższono również rejestr kozacki do 40 tys. W zamian za to szlachta miała powrócić do swych majątków. Ossoliński bezskutecznie liczył na zastosowanie tego sojuszu przeciwko Tatarom. Fiasko tego pomysłu oznaczało utratę zaufania do niego nowego króla - Jana Kazimierza. Te dyplomatyczne porażki i przedwczesna zgon jedynego syna wpłynęły na pogorszenie stanu zdrowia kanclerza. W trakcie całego swojego życia zajmował się działalnością fundacyjną, nie ukrywał gdyż swojego gorliwego katolicyzmu. Prócz budowli sakralnych w swej rezydencji w Ossolinie, ufundował również: hebanowy ołtarz dla obrazu Matki Boskiej w klasztorze jasnogórskim, klasztory Karmelitek Bosych i klasztor Kamedułów w Warszawie i kolegium jezuickie w Bydgoszczy. W najwyższym stopniu znaną budowlą świecką zbudowaną na jego polecenie był pałac w Warszawie (późniejszy pałac Brühla). Zmarł w wieku 55 lat w swojej rezydencji w Ossolinie. Zapisał się w historii Polski nie tylko jako polityk. W przekazach jemu współczesnych podkreślano również jego olbrzymie talenty oratorskie i literackie. W sejmie i senacie potrafił dzięki przejrzystości i logice stosowanych argumentów przekonywać nawet w najwyższym stopniu zacietrzewionych politycznych oponentów. Pozostawił po sobie również dużą spuściznę literacką. Spisał diariusze swych poselstw do Rzymu i do Ratyzbony, lecz w pierwszej kolejności znany jest jego pamiętnik z młodości, wydany pt. Autobiografia. Ossoliński opisuje w nim wydarzenia toczące się w otoczeniu królewicza Władysława do 1621 r., w tym między innymi wyprawę moskiewską. Pamiętnik stanowi barwny opis ówczesnego codziennego życia na dworze Wazów i zawiera oceny polityczne i portrety psychologiczne ludzi z otoczenia króla Zygmunta III Wazy i królewicza Władysława. (RK)
Co znaczy JAMES WATT:
Porównanie 6 - 1 9 sierpnia 1 8 1 9Angielski inż. i wynalazca, któremu sławę przyniosło skonstruowanie maszyny parowej. Urodził się w Greenock, w rodzinie biednego, lecz wykształconego inżyniera. W latach jerzy ossoliński co znaczy.
Krzyżówka JERZY GIEDROYĆ:
Dlaczego 1 4 września 2 0 0 0 Urodził się w Mińsku. Był potomkiem litewskiego rodu książęcego, lecz jego rodzina w XIX w. zrzekła się tytułu szlacheckiego. Początkowo uczył się w gimnazjach rosyjskich. Po jerzy ossoliński krzyżówka.
Co to jest JUSTYNIAN I WIELKI Właśc. Petrus Sabbatius:
Jak lepiej 1 3 listopada 5 6 5Pochodził z chłopskiej rodziny z Ilirii. Zanim przejął władzę w 527 r. po swoim wuju, Justynie?I (najprawdopodobniej został poprzez niego usynowiony), odebrał przedtem staranne jerzy ossoliński co to jest.
Słownik JOACHIM LELEWEL:
Kiedy 2 9 m a j a 1 8 6 1 Urodził się w Warszawie, w spolonizowanej rodzinie szlachty pruskiej. Jego tata do 1768 r. nosił nazwisko Karol Maurycy von Löwensprung. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim. W jerzy ossoliński słownik.
Czym jest Jan III Sobieski:
Od czego zależy się 17 sierpnia 1629 r. w Olesku jako syn Jakuba Sobieskiego i Zofii Teofili Daniłowiczówny. Tata, oprócz zwykłego wykształcenia dawanego w takich czasach szlacheckim dzieciom, kazał swoich synów jerzy ossoliński czym jest.

Kim jest Ossoliński Jerzy życiorys znaczenie w Słownik biografia J .