Co to znaczy proza kobiet manuela definicja.

Proza Kobiet: Manuela Gretkowska; Olga Tokarczuk, Poezja Romantycznego Przełomu, Pan Cogito.

Definicje literatury i jej znaczenie na P

 • Co znaczy Słowackiego Poezja

  Definicja uznawanego za najwybitniejszego w okolicy Mickiewicza polskiego poetę romantycznego, podzielić można na kilka odrębnych etapów. Początki

 • Co znaczy Eksperymentalna Powieść

  Definicja roku 1956. Wiodącą rolę odgrywali tu starsi pisarze, nawiązujący do dokonań z lat 30. Ważnym bodźcem była także recepcja obcych innowatorów

 • Co znaczy Pamflet

  Definicja znane osoby, instytucje życia publicznego albo zjawiska socjalne i obyczajowe. Autorzy imiennie wskazywali atakowane osoby albo posługiwali

 • Co znaczy PAN TADEUSZ, CZYLI OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE. HIST

  Definicja 1834, jako jedyny w historii literatury polskiej doczekał się miana arcypoematu, co zresztą oddaje nie tylko wyjątkowość jego pozycji wobec

 • Co znaczy PERIODY I NURTY POLSKIEJ LITERATURY BAROKOWEJ

  Definicja tendencja, prąd, styl - trwał poprzez całe XVII i pierwsze trzydzieści lat XVIII stulecia; metaforycznie rzecz ujmując, zakorzenił się

 • Co znaczy PIEŚŃ LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH

  Definicja dramaturga i poety - jest pierwowzorem Mazurka Dąbrowskiego, współczesnego hymnu narodowego. Pieśń powstała w Reggio Emilia pomiędzy 16 a

 • Co znaczy Egzystencjalna Refleksja Poetycka

  Definicja Edward Balcerzan zaproponował w szkicu Ubytki, przedłużenia, trójkąty ujęcie lirycznych doświadczeń ostatnich lat w dwie konfiguracje

 • Co znaczy Legionowa Poezja

  Definicja problematyką wojenną, takich autorów, jak Leopold Staff, Kazimierz Tetmajer czy Bronisława Ostrowska, w poezji polskiej tego okresu mamy do

 • Co znaczy Micińskiego Poezja

  Definicja W mroku gwiazd (1902). Pełne wydanie jego literaturze mieści się w niedużym tomie, na który składają się wiersze z jedynego zbioru

 • Co znaczy Polityczna Poezja

  Definicja które są wobec polityki instrumentalne . W najprostszym rozumieniu chodzi o utwory, których tematem jest polityka, a zatem pełniące w

 • Co znaczy POEZJA ROZLICZEŃ Z WOJNˇ

  Definicja nie zniknęła z literatury w kilka lat po jej zakończeniu. Okazała się doświadczeniem, które na trwałe wpisało się w świadomość pokolenia

 • Co znaczy POEZJA W JĘZYKU ŁACIŃSKIM

  Definicja średniowiecza, renesansu i baroku, musimy pamiętać o tym, Iż przewarzająca część tekstów tych epok została napisana w języku łacińskim

 • Co znaczy Ekspresjonistyczna Powieść

  Definicja prymitywistycznym, onirycznym, metaforycznym. Przykłady powieści prymitywistycznej można wskazać na przestrzeni lat 20. w tak zwany

 • Co znaczy Poetycka Powieść

  Definicja fabularny zapisywany w formie wierszowanej, w istocie produkt i przedsięwzięcie epickie powiązane z tą jedną jedynie epoką. Ustalenie

 • Co znaczy Społeczna Powieść

  Definicja jedynie jako członka ludzkiej gromady, ekipy socjalnej, środowiska zawodowego. Kładzie nacisk na te przedmioty losu i psychiki człowieka

 • Co znaczy PROCESY W POLSZCZY¬NIE

  Definicja polskiego za końcowy moment doby nowopolskiej. 1918 r. stworzył zupełnie nowe warunki rozwoju j. polskiego. W państwie po odzyskaniu

 • Co znaczy Legendy Czarnej Prozaicy

  Definicja wspólnie z przełomem październikowym publiczność oczekiwała na wystąpienia wyrazistych indywidualności. Ówczesne otwarcie polskiej kultury

 • Co znaczy Polski Młodej Poetki

  Definicja pianistek domowych - zauważył Wilhelm Feldman w jednym z inicjalnych podsumowań dorobku młodopolskiej literaturze (1985: 186). Po okresie

 • Co znaczy Normatywne Poetyki

  Definicja odwoływała się w oświeceniu do autorytetu starożytnych prawodawców literaturze i wymowy (Arystotelesa, Horacego, Kwintyliana i Cycerona) i

 • Co znaczy POEZJA ROZLICZEŃ Z WOJNˇ

  Definicja już w pierwszych wierszach powstających bezpośrednio pod wpływem agresji niemieckiej na Polskę, wydarzeń związanych z kampanią wrześniową

 • Co znaczy PROCESY W POLSZCZY¬NIE

  Definicja początków wieku XVII, który w dziejach literatury i kultury określamy jako renesans, odegrał bardzo istotną rolę w rozwoju j. polskiego. W

 • Co znaczy Antypozytywistyczny Przełom

  Definicja pozytywizmu nie tylko jako programu społecznego, lecz i jego klimatu kulturalnego i intelektualnego i samej literatury z jej zadaniami

 • Co znaczy PAMIĘTNIKARZ SARMACKI - JAN CHRYZOSTOM PASEK

  Definicja opatruje się epitetem: sarmacka . Wiąże się to z utrwalonym poprzez historiografów renesansowych mitem wywodzącym rodzimy stan szlachecki

 • Co znaczy POLKA I EUROPEJKA MANUELI GRETKOWSKIEJ

  Definicja książki Manueli Gretkowskiej - Polkę i Europejkę - postrzegać można jako znaczne zerwanie z tym, co w powszechnej czytelniczej świadomości

 • Co znaczy POWIEŚCI I OPOWIADANIA ŻEROMSKIEGO

  Definicja w Głosie . Te pierwsze teksty to: Po Sedanie, Złe przeczucie, Pokusa, Cokolwiek się zdarzy, niech uderza we mnie, Ananke, Zapomnienie

 • Co znaczy POWRÓT Z WARSZAWY NA WIEŚ

  Definicja 1784 r., gdy po trzech latach pobytu w Warszawie zdecydował się wrócić na Ukrainę do dzierżawionej wsi. Pisarz wyjeżdżał ze stolicy

 • Co znaczy Periodyzacja

  Definicja literatury po II wojnie światowej (zwanej również poezją Polski Ludowej , poezją powojenną , poezją realnego socjalizmu ) na okresy

 • Co znaczy PERIODYZACJA, NAZWA EPOKI, GEOGRAFIA LITERACKA

  Definicja końcową zwykło się wiązać z rokiem 1918. Oba te terminy należy objaśnić i wyliczyć wątpliwości, pomimo których utrwaliły się w nauce o

 • Co znaczy PIEŚŃ DZIADA SOKALSKIEGO W KORDONIE CESARSKIM

  Definicja Franciszka Karpińskiego zatwierdzenie pierwszego rozbioru Polski na sejmie delegacyjnym we wrześniu 1773 r. Sygnalizuje to w tytule pieśni

 • Co znaczy Heroiczny Poemat

  Definicja nawiązujący do tradycji starożytnego eposu (raczej Eneidy Wergiliusza), nowożytnej epiki wierszowanej (Orlanda szalonego L. Ariosta

 • Co znaczy Staffa Młodopolska Poezja

  Definicja składają się następujące tomy liryków: Sny o potędze, Dzień duszy (1903), Ptakom niebieskim (1905), Gałąź kwitnąca (1908), Uśmiechy godz

 • Co znaczy POEZJA NORWIDA (DO 1863 ROKU)

  Definicja którego przedstawiciele stworzenie listopadowe pamiętali z dzieciństwa i debiutowali najpierw lat 40., w cieniu ogromnych: Mickiewicza

 • Co znaczy POEZJA PO ROKU 1989

  Definicja propozycje estetyczne w literaturze. Na literackiej scenie dominują nadal autorzy starszych generacji, kontynuujący swoją drogę twórczą. Ku

 • Co znaczy Historyczna Powieść

  Definicja odmianą w ówczesnej prozie. Przypadek wymieniła się w następnej dekadzie. Wtedy także otrzymaliśmy szereg utworów zajmujących znaczne

 • Co znaczy POWIEŚĆ TZW. NURTU WIEJSKIEGO

  Definicja zdecydowały nie tylko kryteria tematyczne. W latach 60. mieliśmy do czynienia ze swoistą inwazją prozaików o wiejskiej genealogii socjalnej

 • Co znaczy Korzenna Proza

  Definicja zobacz PROZA NOSTALGICZNA

 • Co znaczy Mitograficzna Proza

  Definicja zobacz PROZA NOSTALGICZNA

 • Co znaczy Staffa Przedśpiew

  Definicja kwitnąca wydanego w roku 1908. Historycy literatury uważają ten tom za idealną ilustrację klasycznych fascynacji Leopolda Staffa - świetnie

 • Co znaczy Londyn Polski

  Definicja wychodźstwie. Po zakończeniu wojny, po delegitymizacji poprzez aliantów rządu londyńskiego na rzecz powstałego wskutek określeń tak zwany

 • Co znaczy PROZATORSKIE ROZLICZANIE SIĘ Z WOJNA

  Definicja tym doświadczeniem zdobyła w oczach pisarzy i krytyków uprzywilejowaną pozycję. Koniecznością okazało się podjęcie wysiłku obrachunku z

 • Co znaczy Inteligenckie Rozrachunki Prozatorskie

  Definicja nazywając w ten sposób grupę powieści wydanych bezpośrednio po II wojnie, które łączyła zarówno problematyka, jak i zbliżona perspektywa

 • Co znaczy Katolicka Tzw Powieść

  Definicja stanowi kryterium wieloaspektowe; nade wszystko - światopoglądowe, lecz także i środowiskowe, po części zaś - tematyczne. Pisarze o

 • Co znaczy Miłosza Rzeka Powolna

  Definicja postulowanych niegdyś poprzez Kazimierza Wykę w artykule Słowe klucze [zobacz tegoż, O potrzebie historii literatury, Warszawa 1969

 • Co znaczy Listopadowe Powstanie

  Definicja romantyzmu, stając się wewnętrzną cezurą w dziejach tego prądu, dzielącą go na dwa odrębne fazy. Zapoczątkowane Nocą Listopadową 29 XI 1830

 • Co znaczy Prekursorzy

  Definicja pisząc o końcu romantyzmu użył ciekawej formuły: czas narzuca konieczność realizmu . O ile, za stricte pozytywistyczne w swym charakterze

 • Co znaczy Preromantyzm

  Definicja badaczy francuskich i niemieckich, których ambicją było dokładne (w najwyższym możliwym stopniu) wyodrębnienie szeregu zjawisk nie dających

 • Co znaczy PROCESY W POLSZCZY¬NIE

  Definicja j. polskiego. W dużej części pogłębiły się pozytywne przedmioty, które zostały zapoczątkowane w momencie dwudziestolecia międzywojennego

 • Co znaczy PROCESY W POLSZCZY¬NIE

  Definicja były w okresie, trwały od początku XVI po pierwszą połowę XVIII stulecia, a dotyczyły: a) w dziedzinie fonetyki - zaniku samogłosek

 • Co znaczy Nostalgiczna Proza

  Definicja korzenna , proza nostalgiczna - takie ustalenia zdają się odnosić do jednego nurtu polskiej prozy. A nurt ów można uznać za główny w

 • Co znaczy PROZA PO ROKU 1989

  Definicja roku 1989), opublikowane w ostatnich latach książki prozatorskie starszych autorów nie spotkały się z przychylnym przyjęciem. Utwory

 • Co znaczy Schulza Proza

  Definicja na temat dzieciństwa i młodości, proza Schulza odbiega znacząco od standartów realistyczno psychologicznej wypowiedzi tego rodzaju

 • Co znaczy Żeromskiego Przedwiośnie

  Definicja łączone z innymi powieściami o tematyce politycznej czy społeczno ideowej, które jednocześnie z Żeromskim dali A. Strug (Pokolenie Marka

 • Co znaczy Roku 1932 Przełom

  Definicja dziejach literatury okresu dwudziestolecia. Wiąże się ona z przesunięciem punktu ciężkości w stronę prozy, w szczególności jeżeli chodzi o

 • Co znaczy Publicystyka

  Definicja niefabularne teksty, które podejmowały aktualne problemy z wszystkich dziedzin życia społecznego i naświetlały je odpowiednio z

 • Co znaczy Podstoli Pan

  Definicja rolę w rozwoju polskiej prozy powieściowej XVIII w. Tworzą je trzy odrębnie pisane i wydane części: pierwsza ukazała się w 1778 r., druga w

 • Co znaczy Wojny Czasu Poezja

  Definicja literackiego. Od września 1939 r. poezja polska powstaje w trzech skrajnie odmiennych przypadkach życiowych pisarzy. Przeprowadzenie

 • Co znaczy Ekspresjonistyczna Poezja

  Definicja pojawił się już na przełomie XIX i XX w., programową i teoretyczną samoświadomość zdobył dopiero na gruncie niemieckim u schyłku pierwszej

 • Co znaczy Emigracyjna Poezja

  Definicja w dwóch nurtach. Tę sytuację, niejako naturalną w momencie trwania II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej w Polsce, utwierdziły na

 • Co znaczy Romantyzmu Epigonów Poezja

  Definicja ten, który urodził się potem, potomek. W łacinie epigonus oznacza pogrobowiec , a więc dziecko urodzone już po Zgonu ojca. Słowo, z upływem

 • Co znaczy POEZJA FILOMATÓW I FILARETÓW

  Definicja formowania się polskiego romantyzmu, w kręgu przyjaciół, którzy zrazu zorganizowali się w tajnym Towarzystwie Filomatów (na wzór

 • Co znaczy Herberta Poezja

  Definicja się rosnącym uznaniem czytelników i krytyków. Pisarz publikował od 1948 r. w prasie, w 1954 r. zamieścił 20 wierszy w odwilżowej antologii

 • Co znaczy Klasycyzujaca Poezja

  Definicja rodzaj twórczości lirycznej, która w swoich postawowych założeniach programowych świadomie nawiązuje do literatury, kultury, sztuki epok

 • Co znaczy Kontynentów Poezja

  Definicja jednym z najtrudniejszych w jej krótkich dziejach. Po względnie bogatej fali wydawnictw poetyckich, nagle nastąpiło załamanie ruchu

 • Co znaczy Krasińskiego Poezja

  Definicja kolejności jako dramaturg, autor Nie Boskiej Komedii i Irydiona (opowiadającego o mścicielu pokonanej poprzez Rzym Grecji, który chce

 • Co znaczy Langego Poezja

  Definicja za w najwyższym stopniu pracowitego literata, chociaż regularnie pomijany był jako liryk. Jego literaturze zarzucano eklektyzm i brak

 • Co znaczy Leśmiana Poezja

  Definicja polskiej. Jego twórczość poetycka, odosobniona i w zasadzie niedoceniana w okresie powstawania, jest bezsprzecznie fenomenem w literaturze

 • Co znaczy Leśmiana Poezja

  Definicja najmłodszego pokolenia pisarzy Młodej Polski. Fakt ten, podobnie jak siła i oryginalność talentu, zdecydował o tym, Iż podstawowe problemy

 • Co znaczy Lingwistyczna Poezja

  Definicja polskiej literaturze powojennej. Literatura lingwistyczna rodziła się na przełomie lat 50. i 60. Wyodrębnił ją, scharakteryzował i nazwał

 • Co znaczy Konopnickiej Marii Poezja

  Definicja wpływem literaturze romantycznej i wzorowała się między innymi na poemacie Juliusza Słowackiego W Szwajcarii. Również podobnie jak pisarz

 • Co znaczy Mickiewicza Poezja

  Definicja jedno z najznakomitszych osiągnięć literatury romantycznej w skali europejskiej, a rangę najwybitniejszego polskiego poety przyznawano

 • Co znaczy Miłosza Poezja

  Definicja Francji, Czesław Miłosz nawiązał współpracę z paryskim miesięcznikiem Kultura i działającym przy nim Instytutem Literackim. Do 1989 r

 • Co znaczy Mistrzów Poezja

  Definicja wpływem Starych Mistrzów , z których każdy stworzył silnie wyróżniający się idiom poetycki. Ważne znaczenie, prócz tak zwany Ogromnej

 • Co znaczy Młodopolska Poezja

  Definicja poprzedniego okresu nieporównanie wzrasta. W pierwszej kolejności to właśnie lirycy wprowadzają, zauważalnie dla szerokich kręgów odbiorców

 • Co znaczy POEZJA NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

  Definicja Macieja Meleckiego Literatura po roku 1994, aczkolwiek łatwo będzie można się przekonać, Iż daleko wykracza poza zwyczajne ramy

 • Co znaczy POEZJA PO ROKU 1994

  Definicja wymieniła się za sprawą stworzenia nowego czasopisma literackiego, jakim był poznański Nowy Nurt . Biorąc pod uwagę jego cykl wydawniczy

 • Co znaczy Proletariacka Poezja

  Definicja odzyskanie niepodległości i stworzenie w najbliższym sąsiedztwie państwa socjalistycznego bezpośrednio wpłynęło na oblicze polskiej

 • Co znaczy 1956 Przełomu Poezja

  Definicja pisarz polski wiedział, Iż może właściwie wszystko, z zastrzeżeniem dwóch rzeczy: eksperymentowania i eksponowania problemów niezgodnych z

 • Co znaczy Przybosia Poezja

  Definicja wiodła właściwie pod górę, ku nowym jakościom estetycznym. Ów wychowanek Tadeusza Peipera bodaj lepiej od swego nauczyciela rozumiał, na

 • Co znaczy Krajowego Romantyzmu Poezja

  Definicja podzieliło się wyraźnie. Część Polaków - osoby bezpośrednio biorące udział w stworzeniu i politycy, artyści - zmuszona była wyjechać i

 • Co znaczy Różewicza Poezja

  Definicja liryki polskiej po II wojnie. Wielokrotnie interpretowana, nadzwyczajnie silnie wpływająca na przemiany literaturze w ostatnim półwieczu

 • Co znaczy Satelitów Skamandryckich Poezja

  Definicja związani byli poeci drukujący na łamach Skamandra i informacje Literackich . Związek ten daje się określić w dwojaki sposób: jako

 • Co znaczy Socrealistyczna Poezja

  Definicja socrealistyczna) znalazło się stwierdzenie konsekwentnie wykonywane w praktyce, że powinno się kontynuować tylko te formy, które wypracował

 • Co znaczy Szymborskiej Poezja

  Definicja jeden ze światów poetyckich o najciekawszym sposobie istnienia - tak o liryce Szymborskiej pisał w 1977 r. Jerzy Kwiatkowski, uznając tę

 • Co znaczy Świecka Poezja

  Definicja średniowiecznego dwóch jego nurtów tematycznych - religijnego i świeckiego - zadomowił się na dobre w podręcznikach i opracowaniach

 • Co znaczy Etycznych Wartości Poezja

  Definicja specjalną cechę czy także cecha powojennej liryki, należy do najtrudniej definiowalnych na gruncie współczesnej świadomości literackiej. Z

 • Co znaczy Wojaczka Poezja

  Definicja opracowane do druku poprzez poetę, tomy: Sezon 1969, Inna bajka 1970, Nie skończona krucjata 1972, Którego nie było 1972. Zawarta w nich

 • Co znaczy Mrożka Policja

  Definicja w 1958 r., znana jest także pod tytułem Policjanci. Akcja dramatu toczy się w nieokreślonym państwie, rządzonym poprzez Infanta i jego wuja

 • Co znaczy Miła Bracia Posłuchajcie

  Definicja religijnej wieków średnich zajmuje niewielki, ośmiostrofkowy utwór zwany Żalami Matki Boskiej pod krzyżem albo Lamentem świętokrzyskim - od

 • Co znaczy POTOCKI JAN (1761-1815)

  Definicja arystokratycznych w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Syn Józefa, krajczego koronnego, i Anny Teresy z Ossolińskich, znanej w europejskich

 • Co znaczy Powiastka

  Definicja wierszem. Była gatunkiem znanym już w czasach średniowiecza. Jej rozrost przypada na w. XVIII (wiek ten w ogóle sprzyjał postępowi drobnych

 • Co znaczy Reymonta Powieści

  Definicja nowelami z życia wsi: Zgon (1893), Zawierucha i Suka (1894). Wkrótce później opublikował reportaż Pielgrzymka na Jasną Górę (1895). W

 • Co znaczy Powieść

  Definicja polskiej Ignacy Krasicki utworem Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (1776). Wkrótce potem powstały liczne teksty innych autorów. Kanwą

 • Co znaczy Historyczna Powieść

  Definicja odniesienia do tematyki historycznej w utworach literackich jako realizacji treści ideologicznych epoki. Chociaż specyficzna przypadek po

 • Co znaczy Historyczna Powieść

  Definicja dziedzina związana z początkami państwa polskiego. Serię bardzo popularnych powieści osnutych na tle historii Polski X-XIV w. i walki z

 • Co znaczy Sienkiewicza Historyczna Powieść

  Definicja jak uważa Tadeusz Bujnicki, swoistą summę wszelkich dokonań w obrębie tej formy gatunkowej. Powieści Krzyżacy, Pan Wołodyjowski i inne

 • Co znaczy Katastroficzna Powieść

  Definicja teksty katastroficzne powstały około 1925 r. Zwiastowały kres aktualnej cywilizacji, a w szczególności - kultury europejskiej

 • Co znaczy Młodopolska Powieść

  Definicja zazwyczaj na drugim planie. Wobec świetnych osiągnięć bogatych tematycznie i oficjalnie liryki i dramatu, wobec bliskiego sąsiedztwa

 • Co znaczy Posła Powrót

  Definicja Powrót syna do domu, Julian Ursyn Niemcewicz napisał pod koniec 1790 r., w napiętej atmosferze, jaka towarzyszyła ostatniemu etapowi

 • Co znaczy PROCESY W POLSZCZY¬NIE

  Definicja dokładniej z zachodniosłowiańskiej ekipy dialektycznej zwanej lechicką , do której około IX w. należały plemiona zamieszkujące dorzecza

 • Co znaczy 1956 Dziernik Pa

  Definicja październik roku 1956 zajmuje miejsce nadzwyczajne. Właśnie wtedy, po raz pierwszy po doktrynalnej nocy stalinizmu, ujawniła się w sposób

 • Co znaczy Pamięć

  Definicja wizję stałego indywidualnego ja . Chrześcijańską wiarę w duszę nieśmiertelną uzupełniono (albo zastąpiono) koncepcją osobowości, tożsamości

 • Co znaczy Parnasizm

  Definicja reakcją na subiektywizm romantyzmu. Za prekursorów parnasizmu uważane jest Teofila Gautier, głoszącego kult formy i Teodora de Banville z

 • Co znaczy Periodyzacja

  Definicja się w latach 1918-1939, umownie nazywając ten moment dwudziestoleciem międzywojennym , dwudziestoleciem albo międzywojniem . Datę

 • Co znaczy Periodyzacja

  Definicja trwała w Italii od wieku XIV do początku wieku XVI (historycy przyjmują tu jako datę końcową rok 1527, tak zwany Sacco di Roma, kiedy to

 • Co znaczy Periodyzacja

  Definicja łacińskie ustalenie medium aevum (wiek średni, średniowiecze) użytkowane jest dzisiaj powszechnie jako nazwa tysiącletniej epoki w dziejach

 • Co znaczy Pielgrzym

  Definicja zawdzięczające swą postać pośrednictwu ?Xac. średniowiecznej (pelegrinus), dawniej oznaczało człowieka wędrującego do miejsca kultu

 • Co znaczy Kochanowskiego Jana Pieśni

  Definicja Zgonu Kochanowskiego, w roku 1586, w Drukarni Łazarzowej w Krakowie. Zamieszczono tu 25 pieśni ksiąg pierwszych i 24 pieśni ksiąg wtórych

 • Co znaczy Religijne Pieśni

  Definicja hebrajskiej tradycji śpiewu synagogalnego (psalmy, kantyki, aklamacje amen, alleluja), wzbogaconej w późniejszym okresie o przedmioty

 • Co znaczy Komunizmu Wobec Pisarze

  Definicja strefie wpływów radzieckich, poezji wyznaczono nowe miejsce w kulturze. Już nie miała dostarczać czytelnikowi estetycznych doznań i

 • Co znaczy PODNOSZˇC Z PROGU NIEDZIELNˇ GAZETĘ BARAŃCZAKA

  Definicja rozpatrywana jest ta sama przypadek posiadania (bądź nie) niedzielnej gazety. Wiersz realizuje typ liryki zwrotu do adresata, lecz każdą ze

 • Co znaczy Dygresyjny Poemat

  Definicja romantyzmu, poemat dygresyjny - ten przedziwny, prawdziwie poetycki splot przedmiotów lirycznych, epickich i dramatycznych, łączących się

 • Co znaczy Heroikomiczny Poemat

  Definicja rycerskiego, osiągnął szczyt rozwoju i mistrzostwa w drugiej połowie XVIII w. Autorom wzorców dostarczyła tradycja antyczna

 • Co znaczy Opisowy Poemat

  Definicja gatunkiem klasycystycznego nurtu literatury oświeceniowej. Mianem nowożytnego poematu opisowego określano niefabularne, wierszowane utwory

 • Co znaczy POETYCKIE OSOBLIWOŚCI I JÓZEF BAKA

  Definicja Elżbiety Drużbackiej) i najoryginalniejszy pisarz doby saskiej. Popularność przyniosły mu utwory obce manierze klasycystycznej, a hołdujące

 • Co znaczy Asnyka Adama Poezja

  Definicja równocześnie epigonem romantyzmu , po wydaniu pierwszego tomu poetyckiego (Poezje I, 1869) rozpoczyna (wg Markiewicza) wysuwać się Asnyk na

 • Co znaczy Polityczna Powieść

  Definicja manipulacjom ze strony decydentów, co musiało odcisnąć piętno na poezji krajowej. Historyczne fałsze zaciążyły nad słynnym Popiołem i

 • Co znaczy Polityczna Powieść

  Definicja zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości na konieczność postawienia diagnozy tej nowej dla państwie sytuacji

 • Co znaczy Popularna Powieść

  Definicja poezja popularna, można szukać już w XVI wiecznej poezji odpustowej. Chociaż dopiero w. XIX, dzięki upowszechnieniu się zdolności czytania

 • Co znaczy Psychologiczna Powieść

  Definicja dwudziestolecia decyduje nie tylko dominanta tematyczna. Zainteresowanie problemem osobowości, wysiłkami samookreślenia poprzez jednostkę

 • Co znaczy Socrealistyczna Powieść

  Definicja 1949) stanowi chronologiczną granicę określającą nowy program polityki kulturalnej. Tendencje zapowiadające ogłoszenie realizmu

 • Co znaczy Kobieca Poezja

  Definicja niechlubnej aury, jaką wytworzyły stereotypowe epitety, przyznawane pisarstwu kobiecemu. Określane zazwyczaj jako dekoracyjne paplanie

 • Co znaczy Tetmajera Przerwy Poezja

  Definicja pisarzy, pozostawał pod wpływem dziedzictwa ideowego epoki poprzedniej. Jego światopogląd rozwijał się w kierunku od monizmu do pesymizmu

 • Co znaczy Herberta Cogito Pan

  Definicja literaturze Zbigniewa Herberta, w pierwszej kolejności tomiku Pan Cogito (1974), gdzie został powołany do życia, określił swój rodowód

 • Co znaczy Przełomu Romantycznego Poezja

  Definicja polskiego romantyzmu przełom o podwójnym charakterze. Po pierwsze, odtąd wymienia się struktura życia literackiego, gdyż twórczość

 • Co znaczy PROZA KOBIET: MANUELA GRETKOWSKA; OLGA TOKARCZUK

  Definicja interesująco prezentują się utwory Olgi Tokarczuk i Manueli Gretkowskiej - dwóch autorek cieszących się zarówno popularnością pośród

Słownik język polski

Lista pojęć, wyjaśnienie definicji, spis język polski. Słownik polskiego. Definicje w literaturze.

Definicja Proza Kobiet: Manuela Gretkowska; Olga Tokarczuk, Poezja Romantycznego Przełomu, Pan Cogito Herberta, Poezja Przerwy Tetmajera, Poezja Kobieca, Powieść informacje.

Co to jest Proza Kobiet: Manuela Gretkowska; Olga Tokarczuk, Poezja znaczenie.