Co to znaczy stańczyka teka definicja.

Definicja TEKA STAŃCZYKA oznacza pisma w owym czasie można określić jako lewicę konserwatywną.

Czy przydatne?

Definicja TEKA STAŃCZYKA

Co znaczy TEKA STAŃCZYKA: Od roku 1866 w Krakowie ukazywało się czasopismo "Przegląd Polski". Linię tego pisma w owym czasie można określić jako "lewicę konserwatywną". Start działalności gazety należy wiązać z polemiką, którą wobec młodych konserwatywnych dziennikarzy rozpoczęli krakowscy ultrakatolicy, zarzucający im nadmierne umiarkowanie w sprawach religijnych. Młodzi publicyści (między innymi Stanisław Tarnowski, Stanisław Koźmian, Józef Szujski) opowiadali się w owym czasie chociażby za równouprawnieniem mniejszości narodowych (i tym samym religijnych).
Chociaż już w roku kolejnym "Przegląd Polski" wystąpił z kilkoma artykułami, krytykującymi wszelakie dążenia niepodległościowe, a ruch konspiracyjny nazywany był "warcholstwem" (Szujski) i "głupotą" (Tarnowski). Zmierzanie w stronę konserwatywnych programowo tradycjonalistów i opowiedzenie się za ich programem (w tym klerykalizmem) zaowocowało najsłynniejszym wystąpieniem publicystów "Przeglądu Polskiego". Był nim cykl artykułów - pamfletów - pt. Teka Stańczyka (1869). Autorami większości tekstów byli Koźmian i Tarnowski. Charakterystyczna była forma tekstów z Teki Stańczyka - były to listy podpisane poprzez fikcyjnych nadawców do równie fikcyjnych adresatów. Ukazane tam zostały w sposób ironiczny, karykaturalny poglądy demokratów galicyjskich. Kluczowym punktem krytyki były niepodległościowe dążenia tychże. W swym paszkwilu "Stańczycy" stwierdzali, że stronnictwa demokratyczne dążą do rozbudzenia nastrojów powstańczych, co miało z powodu doprowadzić do represji, aresztowań i mechanizmów sądowych. Przyczyną takiego postępowania liberałów nie była wg autorów Teki... miłość do narodu (ponieważ ta objawiać się miała jedynie w spokojnej pracy i lojalnej współpracy z zaborcą), lecz nieposkromione ambicje i ewentualne korzyści materialne. W oczach konserwatystów działania demokratów negatywnie wpływały na sytuacje Polski - ponieważ jak pisał Tarnowski - było ono:
Szkodliwe i zgubne, ponieważ uczy łudzić się pozorami działania, zamiast rzetelnie i efektywnie działać, ponieważ jest szkołą politycznego nierozumu, a zarodem i mikrobem społecznego rozkładu.
Tak ostre słowa czy wspomniane przedtem "warcholstwo" i "głupota" były rozumiane jako wręcz "szyderczy atak na gest powstańczy 1863 r., przedstawiony tu jako dzieło głupców i oszustów" (Markiewicz).
"Stańczycy" poprzez negowanie wszelkich przejawów myślenia, nie tylko niepodległościowego, lecz również reformatorskiego (szczególnie w dziedzinie własności ziemskiej i stosunków socjalnych) stawali się reprezentantami ziemiaństwa i arystokracji, a jakakolwiek krytyka katolicyzmu była w ich mniemaniu zdradą interesów narodowych i zaprzeczeniem istoty polskości. Forma Teki Stańczyka pozwalała sprowadzać racje adwersarzy ad absurdum, a posługiwanie się zjadliwą karykaturą i insynuacjami umożliwiało (dzięki nieokreśloności zarówno nadawcy, jak i adresata wypowiedzi) wskazywanie na bezpośrednich przeciwników programu konserwatywnego. Zmiana frontu czasopisma (od lekkiego nawet liberalizmu do klerykalnego konserwatyzmu) dokonywała się etapowo ale konsekwentnie. Za ostatnie wystąpienie o charakterze postępowym można uznać artykuł Tarnowskiego oskarżający ziemiaństwo o praktyki lichwiarskie wobec chłopów (1874).
Klerykalizm, lojalność wobec zaborców, niechęć do wszelkich zmian politycznych, socjalnych i gospodarczych, reprezentowanie w najwyższym stopniu wstecznej warstwy socjalnej wywołały na początku zbliżenie się ekipy "Stańczyków" do czasopisma "Czas", a potem jego przejęcie - od roku 1876 redaktorem "Czasu" został Stanisław Koźmian.
Ówczesna demokratyczna prasa galicyjska, mocno zróżnicowana światopoglądowo, była w owym czasie mocno ze sobą skłócona. I im nieobce były plotki, insynuacje, aluzje, demagogia jako środki walki politycznej. Chociaż istnienie wspólnego, silnego wroga, jakim byli "Stańczycy", umożliwiało konsolidację. Z krytyką postawy Teki... wystąpiły "Gazeta Narodowa" i "Dziennik Polski", które oskarżyły konserwatystów, uznając ich wypowiedzi za szkodliwe dla narodu polskiego. Należy zwrócić uwagę na to, Iż na terenach zaboru austriackiego istniała największa swoboda wypowiedzi prasowej. Mimo tego faktu w najwyższym stopniu prężną ekipą tego okresu na tamtych terenach jawią się, chyba dość paradoksalnie, konserwatyści, przy współudziale Teki Stańczyka.
Zobacz także: MODELE ŚWIATOPOGLˇDOWE
Co znaczy TWÓRCZOŚĆ USTNA:
Porównanie misjonarze przybywający do Polski nareszcie X stulecia zastali tu na pewno bogatą kulturę rodzimą wyrastającą z podłoża słowiańskich wierzeń, obrzędów i obyczajów, ograniczoną jednak wyłącznie do teka stańczyka co znaczy.
Krzyżówka TWÓRCZOŚĆ CYPRIANA KAMILA NORWIDA PO 1863 ROKU:
Dlaczego jednorodnej myślowo formacji doby pozytywizmu twórczość Norwida stanowi swoisty ewenement. Spora ekipa młodych debiutowała pod patronatem idei romantycznych (Asnyk, Konopnicka) dość błyskawicznie teka stańczyka krzyżówka.
Co to jest TRADYCJA LITERACKA:
Jak lepiej pisze: Tradycja rodzi się zawsze w akcie emocjonalnej identyfikacji z przeszłością, ściślej - z jej ustalonymi składnikami. Jest więc tylko częścią dziedzictwa, wyłania się zaś w skutku selekcji i teka stańczyka co to jest.
Słownik TRAGEDIA:
Kiedy klasycyzmu i w rozważaniach poświęconych koncepcji teatru tragedię plasowano bardzo wysoko (nawet wyżej niż epopeję). Oświeceniowa teoria owego gatunku nawiązywała do tradycji antyku (raczej Poetyki teka stańczyka słownik.
Czym jest TWÓRCZOŚĆ KASPROWICZA:
Od czego zależy literackie Jana Kasprowicza miały miejsce w momencie gimnazjalnym, chociaż moment studiów w Lipsku i stworzenie narracyjno retorycznego poematu Giordano Bruno, możemy nazwać debiutem poetyckim. W teka stańczyka czym jest.

Czym jest teka stańczyka znaczenie w Motywy literatura T .

  • Dodano:
  • Autor: