Co to znaczy klasyczności romantyczności definicja.

Definicja O KLASYCZNOŚCI I ROMANTYCZNOŚCI TUDZIEŻ O DUCHU P oznacza Warszawskim (1818), wyrosła z.

Czy przydatne?

Definicja O KLASYCZNOŚCI I ROMANTYCZNOŚCI TUDZIEŻ O DUCHU P

Co znaczy O KLASYCZNOŚCI I ROMANTYCZNOŚCI TUDZIEŻ O DUCHU P: Teoretyczna rozprawa Kazimierza Brodzińskiego, opublikowana w "Pamiętniku Warszawskim"(1818), wyrosła z jego zainteresowań poezją niemiecką i z przemyśleń nad dziejami i perspektywami rozwoju rodzimej literaturze. Inspirująco oddziałały na niego pisma braci Schleglów i pani de Staël - prace, które w ocenie zjawisk literackich rezygnowały z obowiązującej dotąd ponadczasowej estetyki klasycystycznej na rzecz postawy komparatystycznej, odwołującej się do zasad genetyzmu i historyzmu. W rozważaniach Brodzińskiego na temat tendencji rozwojowych europejskiej literatury widoczny jest wpływ koncepcji zakładającej dychotomiczny i kontrastowy podział piśmiennictwa na tak zwany literaturę Północy i literaturę Południa.
Brodziński sprecyzował w rozprawie genezę, określił charakterystyczne cechy i wskazał twórcze poświadczenia dwu postaw estetycznych, ujawniających się w poezji europejskiej - w kontekście tych uściśleń nakreślił perspektywy rozwoju rodzimej literatury. Wyodrębnił powstały na gruncie racjonalizmu nurt "klasyczności", porównany do "wymierzonego, dobrze ubitego, porządnie i często drzewami zasadzonego gościńca". Z nim połączył kategorię gustu i cechę regularności, chroniącą wprawdzie artystów dzięki regułom przed "zbłądzeniem", lecz prowadzącą do znużenia i monotonii. Początki owych tendencji powiązał ze starożytną Grecją i Rzymem, a ich kontynuację z majątkiem klasycyzmu francuskiego XVII i XVIII w. Wyższą ocenę zdobyła twórczość antyczna, gdyż zdaniem Brodzińskiego, pisarze nowożytni, ograniczeni poprzez normy i "regulaminy" i uwarunkowania językowe, nie byli zdolni, jak ich poprzednicy, wyrazić bogactwa i różnorodności przeżyć.
Od tych mankamentów wolna była, wg polskiego teoretyka "romantyczność", przypominająca: "ścieżkę lub raczej podróż, pośród której [...] wolno zbaczać lub także nasycać się widokami natury i swobodnie płoty przeskakiwać, ponieważ nie ma na niej ?Xadnych drogowskazów". Do owego nurtu Brodziński zaliczył "poezje hebrajskie", tzn. Biblię, pieśni barda Osjana, francuską i niemiecką poezję wieków średnich, związaną z kulturą rycerską, utwory Szekspira jako "ojca dramatycznej romantyczności", a również majątek pisarzy niemieckich XVIII w. (Goethego i Schillera). Z tą częścią europejskiej tradycji literackiej połączył kategorię "czucia romantycznego", będącą synonimem uczuciowości właściwej dla sentymentalizmu (łagodnego smutku, nostalgii, rzewności). Pełnej aprobaty Brodzińskiego nie zyskały tendencje charakterystyczne dla ówczesnej niemieckiej szkoły romantycznej - raziła go "dzikość" i nieokiełznanie owej literaturze i zbyt silna i drapieżna ekspresywność emocjonalna utworów. Przychylnie ocenił jedynie majątek braci Schleglów, którzy "starali się podnieść ojczystego ducha, jako jedyną podstawę i cel literatury".
W swych rozważaniach Brodziński nawiązał do koncepcji Schleglów, dotyczącej odrębności specyficznego i niepowtarzalnego splotu geograficznych, historycznych i socjalnych uwarunkowań twórczości artystycznej, w tym również literackiej, odzwierciedlającej znamienne cechy "ducha" danego narodu. Polakom uznanym za naród rolniczy, od wieków miłujący wolność i pokój, a w pierwszej kolejności harmonię i umiar wiejskiej, ziemiańskiej szczęśliwości przypisał wysokie cnoty moralne. Idealizując rodzimą historię i usposobienie rodaków, podkreślał szacunek przodków dla władców, patriotyczną ofiarność i gotowość do największych poświęceń dla dobra ojczyzny, tolerancyjność, pozbawioną fanatyzmu religijność, a również praktycyzm, rozsądek i łagodność charakteru. Bezpośrednio z tak zarysowanego "narodowego charakteru" wynikało uznanie sielanki za naczelny gatunek naszej rodzimej literatury, odzwierciedlający najpełniej wskazane cechy, a również nobilitujący pieśń gminną. Wyraźne znaki odrodzenia się rodzimej literaturze Brodziński dostrzegał w czasach stanisławowskich, które stworzyły, w jego przekonaniu, silne podstawy dalszego rozwoju i rozkwitu polskiej literatury.
Podejmując próbę pogodzenia pierwiastków romantycznych z określoną już tradycją klasycystyczną przyjął w relacji do nowych zjawisk optykę sentymentalną. Na równych prawach traktował korzystanie z osiągnięć "klasyczności" i zdobyczy "romantyczności" - był jednak przeciwnikiem bezkrytycznego naśladowania zarówno wzorców francuskich, jak i niemieckich. Podkreślał przynależność rodzimej literatury do kulturowego kręgu słowiańskiego. Od współczesnych autorów wymagał troski o zachowanie i postęp polszczyzny (między innymi dzięki inspiracjom czerpanym z dorobku wzorcowych pisarzy staropolskich), umocnienia oryginalności i narodowego charakteru literaturze, a również jej udziału w moralnej i patriotycznej odnowie społeczeństwa (między innymi przez sławienie miłości ojczyzny, opiewanie wydarzeń z narodowych dziejów i niedawnej, wojennej przeszłości). Odsyłał artystów do religijnych i patriotycznych wzorców, jakie wypracowała polska tradycja literacka, a również zachęcał do poszukiwania przedchrześcijańskich pomników rodzimej literaturze, wypartych poprzez renesansowe wpływy antyku. W sposób specjalny waloryzował dokonania artystyczne, wyrastające z żywego kontaktu pisarzy z poezją ludową.
Rozprawa O klasyczności i romantyczności wniosła do ówczesnego życia literackiego nowe, cenne przemyślenia dotyczące problemu narodowości i oryginalności w sztuce - te dwie kategorie na stałe zostały wprowadzone do terminologii polskiej krytyki. Brodziński jako pierwszy przekazał polskim odbiorcom rzetelną, kompetentną wiedzę na temat genezy i specyfiki romantyzmu jako nowego zjawiska w kulturze europejskiej, zrodzonego w Anglii i Niemczech. Jego rozprawa stała się swoistym wstępem do sporu, jaki w niedługim czasie rozgorzał pomiędzy klasykami warszawskimi i przedstawicielami młodego pokolenia polskich romantyków.
Swą rozprawą Brodziński zapoczątkował w Polsce nowoczesny sposób myślenia i pisania o poezji. Nowa sposób wymagała studiów komparatystycznych, pozwalających powiązać utwory z ponadnarodowymi tendencjami, a jednocześnie odnieść piśmiennictwo do świata, gdzie funkcjonuje, i rozpatrywać je na tle rozległego kontekstu kulturowego. Brodziński zaproponował nowy sposób widzenia literatury i jej roli w dziejach narodowej społeczności, a równocześnie wymienił oblicze krytyki literackiej w Polsce.
(Bożena Mazurkowa)
Zobacz także: BRODZIŃSKI KAZIMIERZ, ELEGIA, SENTYMENTALIZM, SIELANKA
Co znaczy OJCZYZNA WOJACZKA:
Porównanie Wojaczka: wstrząsająca obyczajowo, przekraczająca niejedno tabu, literatura drastycznego erotyzmu, lecz także literatura cierpienia i bólu zdaje się mieć tylko jedną ciemną stronę; stronę Zgonu o klasyczności i romantyczności tudzież o duchu p co znaczy.
Krzyżówka ODA DO WˇSÓW:
Dlaczego tekstu taki właśnie tytuł Franciszek Dionizy Kniaźnin nadał jednemu ze swych najpopularniejszych wierszy. W poetyckiej wypowiedzi, łączącej wątek patriotyczny i polemiczny, podkreślił naturalny o klasyczności i romantyczności tudzież o duchu p krzyżówka.
Co to jest O´HARYZM:
Jak lepiej neologizm utworzony od nazwiska amerykańskiego poety Franka O´Hary (1926-1966), w Polsce znanego w pierwszej kolejności dzięki prezentacji w poezji na Świecie (nr 7/86 i 3/94) i publikacji wyboru o klasyczności i romantyczności tudzież o duchu p co to jest.
Słownik OBLEŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ I OJCZYSTE:
Kiedy Obleżeniem Jasnej Góry Częstochowskiej - poematem heroicznym z drugiej połowy XVII stulecia - aż nadto dobitnie świadczą o tym, jak trudna bywa walka ze stereotypem, notabene do historii dawnej o klasyczności i romantyczności tudzież o duchu p słownik.
Czym jest O POPRAWIE WAD WYMOWY:
Od czego zależy dzieło Stanisława Konarskiego było podręcznikiem do edukacji retoryki, opracowanym z myślą o uczniach wyższych klas zreformowanych szkół pijarskich, a przede wszystkim o młodzieży uczęszczającej do o klasyczności i romantyczności tudzież o duchu p czym jest.

Czym jest o klasyczności i romantyczności tudzież o duchu p znaczenie w Motywy literatura O .

  • Dodano:
  • Autor: